تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب

چندین تئوری برای توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های صنعتی تصفیه آب به کار می رود. دو تئوری مهم عبارتند از: (الف) تئوری استریوشیمیایی و (ب) تئوری کروماتوگرافی.

(الف) تئوری استریوشیمیایی

اساس تئوری استریوشیمیایی بر این فرض استوار است که تنها شش بوی اصلی و شش مولکول شبیه به هم از نظر ترکیب و ساختار وجود دارد.

گیرنده در حفره بینی قرارگرفته و مولکول های این گیرنده ها به هم اتصال یافته‌اند و باعث ایجاد واکنش حسی بویای می شوند.شش بوی اصلی با مثال های مشخص در جدول 1 ارائه شده است.

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب صنعتی

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب صنعتی

جدول 1 – ویژگی های بوهای اصلی

(ب) تئوری کروماتوگرافی

در این تئوری فرض بر این است که چون اپیتلیوم حس بویایی سطح زیادی دارد (600 سانتی متر مربع).

همانند کروماتوگرافی گازی عمل کرده و ترکیبات مولد بو جداسازی شده در تصفیه آب و از یکدیگر تشخیص داده می شوند.

در حالی که تنها چهار مزه متفاوت وجود دارد،محرک های بویایی علائم بسیار متنوعی را ایجاد می کنند. ترکیبات بودار مختلفی به همراه حد آستانه ی تشخیص‌شان در هوا و آب،به ترتیب در جدول 2و3 ارائه شده است.

در حالی که عملکرد بویایی انسان دارای حساسیت بسیار کمتری نسبت به تعدادی از حیوانات و حشرات است،اما نسبت به بعضی از ترکیبات حساسیت زیادی دارد.بر اساس بررسی های صورت گرفته در ناحیه جنوب کالیفرنیا، متیل ایزوبورنئول و ژئوسمین تولید شده به وسیله میکروارگانیسم‌های آبی،نمونه ای از ترکیباتی هستند که حساسیت بسیار شدیدی با آستانه بویایی در غلظت 5 ppt در انسان ایجاد می کنند.

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب صنعتی 2

تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب صنعتی 2

جدول 2 – آستانهی بویایی مواد مختلف در هوا

3تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب صنعتی

3تئوری توصیف فرآیندهای آشکارسازی بو در سیستم های تصفیه آب صنعتی

جدول 3 – آستانه بویایی مواد مختلف در آب

مطالعه کنید...
دستگاه تصفیه آب سافت واتر 6 مرحله ای

ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

مقالات مرتبط :

طعم و بوی آب در دستگاه تصفیه آب

تشخیص و کیفیت سنجی دستگاه تصفیه آب صنعتی

تجزیه مواد آلی جزئی در تصفیه آب

جداسازی مواد آلی در تصفیه آب

تصفيه آب پرورش ماهي

تصفیه آب استخر

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش