تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

پیدایش گازهای طبیعی ۲

پیدایش گازهای طبیعی در سیستم های تصفیه آب (بخش دوم)

مهم ترین سیستم اسید – باز در آب سیستم کربنات است،که pH آب های طبیعی را کنترل می کند که اهمیت بسیار زیادی در دستگاه تصفیه آب دارد .دی اکسید کربن ترکیب اصلی کربن است که از این طریق اتمسفر وارد آب می شود و همچنین به عنوان یکی از محصولات جانبی تنفس مطرح می باشد.فرآیند فتوسنتز منجر به جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به مواد آلی می شود.همچنین دی اکسید کربن به عنوان منبع کربن برای میکروارگانیسم های اتوتروف به کار می رود که توسط دستگاه تصفیه آب قابل حذف است .

غلظت تعادلی دی اکسید کربن در آب را می توان با استفاده از ثابت قانون هنری به دست آورد،پارامترهای مربوطه شامل: دما، جزء مولی دی اکسید کربن در فاز مایع،و فشار جزئی دی اکسید کربن در اتمسفر می باشد.

تبدیل دی اکسید کربن محلول به اسید کربنیک توسط واکنش زیر به صورت واکنش زیر بیان می شود:

〖(CO_2)〗_aq+H_2 O⇄H_2 CO_3

 

همان طور که نشان داده شده است،هنگامی که دی اکسید کربن در داخل آب انتشار می یابد،اسید کربنیک ( ) تشکیل می شود.به علت این که اسید کربنیک اسیدی ضعیف است،به HCO3 و H+تجزیه می گردد،و چنان که قلیائیت موجود کافی نباشد ممکن است Ph را کاهش دهد(ظرفیت بافری).حباب های دی اکسید کربن ممکن است در طول فرآیندهای تصفیه آب،هنگامی به وجود بیایند که آب بافری در تعادل با دی اکسید کربن اتمسفر اسیدی می شود.هرگونه کاهش در pH، از قبیل کاربرد منعقد کننده ها در pH پایین، باعث تبدیل بی کربنات به اسید کربنیک و در نتیجه به دی اکسید کربن می گردد.

مطالعه کنید...
تصفیه آب پیوریکام ce4

 

333

 

مقالات مرتبط:

پیدایش گازهای طبیعی ۱

قانون گاز ایده آل

گازهای موجود در آب

طعم و بو در آب های زیرزمینی و TDS

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش