انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی از لحاظ ظرفیت و نوع کارایی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۴۰۰ گالن

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت 400 گالن در شبانه روز معادل 1600 لیتر با روش اسمز معکوس این دستگاه شامل شامل مراحل زیر میباشد : ف...

ادامه مطلب

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 300 گالن

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۳۰۰ گالن

تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت 300 گالن در شبانه روز معادل 1200 لیتر با روش اسمز معکوس این دستگاه شامل شامل مراحل زیر میباشد : فیلتر ال...

ادامه مطلب

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 200 گالن

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۲۰۰ گالن

تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت 200 گالن در شبانه روز معادل 800 لیتر با روش اسمز معکوس این دستگاه شامل شامل مراحل زیر میباشد : فیلتر الی...

ادامه مطلب