معیارهای قابل قبول در تصفیه آب

معیارهای قابل قبول در تصفیه آب

معیارهای قابل قبول در تصفیه آب


اجزا زیادی به منظور تبیین تطبیق پذیری یک شبکه ی آب با قوانین آب آشامیدنی وجود دارد . برای آلاینده هایی که با حداقل سطح آلاینده قانون گذاری شده اند ، موارد پذیرش شامل موارد زیر است:

1- استفاده از روش های آزمایشگاهی صحیح
2- جمع آوری همه نمونه ها و نگهداری موارد مورد نیاز
3- برنامه زمان بندی و تعداد موارد نمونه برداری لازم
4- گزارش نتایج نمونه به ایالت و نگهداری و ثبت آنها در محل
5- نگهداری غلظت اندازه گیری شده کمتر از حداقل سطح آلاینده

برای آلاینده هایی که بر اساس حداقل سطح آلاینده قانون گذاری شده اند ، مقبولیت میتواند بر اساس یک نمونه مجزا (برای مثال هنگامی که شبکه بر اساس اطلاعات سالیانه پایش شود ) صورت گیرد ؛ درحالی که در سایر شرایط مقبولیت میتواند بر اساس متوسط چهار بار ( درهر سه ماه از سال یکبار نمونه برداری ) صورت گیرد .
مقبولیت برای فن آوریهای تصفیه آب میتواند شامل دستیابی به معیارهای بهره برداری تصفیه خانه (مانند لزوم دستیابی سیستمهای آب به سطح خاصی از کدورت در خروجی تصفیه در قانون تصفیه آب سطحی ) و یا انجام مراحل خاص جهت کاهش خاصیت خورندگی آب بوسیله دستورالعمل های معین (مانند قانون سرب و مس) باشد.
گزارش و ثبت نگهداری موارد مورد نیاز در تصفیه آب
شبکه های عمومی آب میبایست گزارش اطلاعات مقبولیت را به سازمان های ایالتی اجرایی مسئول در ضرب العجلهای معین گزارش دهند ، بطور کلی این چنین ضرب العجلهایی دهم هر ماه یا 10 روز پس از هر دوره ی پایش (چنان که پایشها هر سه ماه یکبار صورت گیرد) انجام میپذیرد .
علاوه بر گزارش اطلاعات مقبولیت به ایالات در ضرب العجل های معین شده ، شبکه های آب عمومی میبایست گزارشات را در محل نگهداری و نتایج حاصل را در دوره های معین زمانی پایش نمایند . برای مثال در قوانین فعلی ، شبکه عمومی آب میبایست رونوشتی از گزارشات ماهانه کلی فرم در 5 سال قبل نگهداری و بایگانی نماید.

  معیارهای قابل قبول در تصفیه آب


معیارهای قابل قبول در تصفیه آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ