تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش سوم

مواد بیولوژیکی متعلق به تصفیه آب معمولا متشکل از پلیمرهای چهار گروه اصلی ترکیبات آلی یعنی: کربوهیدرات ها،چربی‌ها،آمینو اسیدها و اسید‌نوکلئیک‌ها محسوب می شوند.
مواد آلی طبیعی متشکل از این‌چنین مواد شیمیایی و محصولات واکنش های شیمیایی زنده و غیر زنده بین مولکول‌های مواد آلی طبیعی یا مواد آلی طبیعی و مواد معدنی آب در تصفیه آب می‌باشند.آرایش گسترده فعالیت بیولوژیکی در محیط‌ زیست به تولید هزاران مواد شیمیایی مختلف منجر می شود.بنابراین این ماده مخلوط پیچیده‌ای از ترکیبات مختلف با خواص شیمیایی متفاوت می‌باشند که به خاطر شرایط منطقه‌ای خاک،آب،هوا و شرایط هیدرولوژیکی از قسمتی به قسمت دیگر در منابع آب متفاوت خواهد بود.این پیچیدگی توصیف شیمی پایه‌ی مواد آلی طبیعی(نظیر گروه‌های عامل یا خواص فیزیکی و شیمیایی) را مشکل ساخته و باعث تأثیرات متفاوتی در فرآیندهای تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی به واسطه‌ی مواد آلی طبیعی آب‌های مختلف می‌گردد.
مواد آلی طبیعی نه تنها فرار نیستند بلکه نسبتا محلول بوده و می‌توانند بدون رسوب دادن تا بیش از ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر تغلیظ شوند.اکثر مولکول‌های مواد آلی طبیعی بار منفی داشته و دارای گروه‌های عامل آنیونی متعددی می‌باشند که آنها را پلی‌ الکترولیتی می‌سازد.مولکول‌های این مواد یک توزیع وزن مولکولی با حدود ۹۰ درصد بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دالتون(Da) دارند.

تصفیه مواد شیمیایی آب

تصفیه مواد شیمیایی آب

مطالعه کنید...
تصفیه آب خانگی و سلامتی
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش