منشأ و شیمی مواد آلی طبیعی NOM در تصفیه آب – بخش سوم

تصفیه مواد شیمیایی آب

تصفیه مواد شیمیایی آب


مواد بیولوژیکی متعلق به تصفیه آب معمولا متشکل از پلیمرهای چهار گروه اصلی ترکیبات آلی یعنی: کربوهیدرات ها،چربی‌ها،آمینو اسیدها و اسید‌نوکلئیک‌ها محسوب می شوند.
مواد آلی طبیعی متشکل از این‌چنین مواد شیمیایی و محصولات واکنش های شیمیایی زنده و غیر زنده بین مولکول‌های مواد آلی طبیعی یا مواد آلی طبیعی و مواد معدنی آب در تصفیه آب می‌باشند.آرایش گسترده فعالیت بیولوژیکی در محیط‌ زیست به تولید هزاران مواد شیمیایی مختلف منجر می شود.بنابراین این ماده مخلوط پیچیده‌ای از ترکیبات مختلف با خواص شیمیایی متفاوت می‌باشند که به خاطر شرایط منطقه‌ای خاک،آب،هوا و شرایط هیدرولوژیکی از قسمتی به قسمت دیگر در منابع آب متفاوت خواهد بود.این پیچیدگی توصیف شیمی پایه‌ی مواد آلی طبیعی(نظیر گروه‌های عامل یا خواص فیزیکی و شیمیایی) را مشکل ساخته و باعث تأثیرات متفاوتی در فرآیندهای تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی به واسطه‌ی مواد آلی طبیعی آب‌های مختلف می‌گردد.
مواد آلی طبیعی نه تنها فرار نیستند بلکه نسبتا محلول بوده و می‌توانند بدون رسوب دادن تا بیش از 1000 میلی‌گرم بر لیتر تغلیظ شوند.اکثر مولکول‌های مواد آلی طبیعی بار منفی داشته و دارای گروه‌های عامل آنیونی متعددی می‌باشند که آنها را پلی‌ الکترولیتی می‌سازد.مولکول‌های این مواد یک توزیع وزن مولکولی با حدود 90 درصد بین 500 تا 3000 دالتون(Da) دارند.

تصفیه مواد شیمیایی آب

تصفیه مواد شیمیایی آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ