قلیائیت آب در سیستم های تصفیه آب

قلیائیت آب در سیستم های تصفیه آب

قلیائیت آب در سیستم های تصفیه آب


قلیائیت در سیستم های تصفیه آب معیاری از توانایی آب برای مقاومت در برابر تغییرات pH می باشد.قلیائیت در آب به خاطر وجود سیستم های اسیدی ضعیفی است که یون های هیدروژن تولید شده توسط سایر واکنش ها را مصرف و یا یون های هیدروژن مورد نیاز سایر واکنش ها را تولید می کنند، این فرآیند باعث انجام فعالیت های شیمیایی یا بیولوژیکی در داخل آب بدون تغییر pH می شود.
سیستم کربناتی منبع اصلی قلیائیت می باشد.اگرچه فسفات ها، سیلیکات ها،بورات ها،کربوکسیلات ها و سیستم های اسیدی ضعیف نیز می توانند در ایجاد قلیائیت مؤثر باشند.قلیائیت توسط تیتراسیون با اسید تعیین شده و نتایج بر حسب میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم بیان می شود.

قلیائیت آب در سیستم های تصفیه آب

قلیائیت آب در سیستم های تصفیه آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ