تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش سوم

شمارش الکترونیک ذرات تصفیه آب
اندازه گیری غلظت ذرات , اطلاعات خاصی از جمله اندازه و تعداد ذرات را در یک نمونه آب نشان می دهد.
حال آنکه شمارش الکترونیک ذرات با روش های مختلفی از جمله:(الف) عبور نمونه از یک اوریفیس کالیبره شده و اندازه گیری تغییر قابلیت هدایت الکتریکی یا (ب) عبور نمونه از یک پرتو لیزر و اندازه گیری تغییرات شدت به دلیل تفرق نور، تخمین زده می شود.تغییر در قابلیت هدایت یا شدت تابش به قطر یک اوریفیس کالیبره شده بستگی دارد.شمارنده های ذره دارای حسگرهایی در اندازه های مختلف،مانند ۱ تا ۶۰ میکرومتر یا ۲٫۵ تا ۱۵۰ میکرومتر در دسترس بوده و با توجه به نوع شرکت سازنده و کاربرد در نظر گرفته شده برای آن، مورد استفاده قرار می گیرند.معمولا حسگرهای شمارش ذره، ذرات کوچکتر از ۱ میکرومتر را اندازه گیری نمی کند.
شمارنده ذره در حدود ۱۰ تا ۲۰ عدد کمتر از دامنه حسگر میکرومتری اندازه گیری و ثبت می کنند. ذرات شمرده شده با این روش حتی ممکن است به عنوان شاخص کیست ژیاردیا یا کیست کریپتوسپوریدیوم در آب مورد استفاده قرار گیرد.

شناخت ذرات آب

شناخت ذرات آب

ترجمه دکتر محمد رضا مسعودی نژاد

مطالعه کنید...
تصفیه آب و شناخت ترکیبات شیمیایی معدنی موجود درآب
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش