تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

شناخت ذرات در طراحی تصفیه آب – بخش اول

تعریف ذرات:جامدات بسیار ریزی که بزرگتر از مولکول هستند، اما معمولا به طور مجزا توسط چشم قابل تشخیص نمی باشند و این در حالی است که اغلب ذرات به صورت توده در کنار هم قرار دارند.چنانچه اندازه یک ذره 37 میکرون باشد با چشمی کاملا سالم در فاصله 0.3 متری قابل رؤیت خواهد بود.
وجود ذرات در آب از اهمیت خاصی برخوردار است، از جمله اثر آنها بر فرآیند تصفیه آب و اثرات بالقوه ذرات بیماری زا بر سلامتی است.ذرات موجود در منابع آب از لحاظ منشأ، اندازه، ساختار شیمیایی،خصوصیات بار الکتریکی، و خصوصیات سطح مشترک آب – جامد طبقه بندی می شوند.
منشأ ذرات در آب
منشأ اصلی ذرات در آب گرد و غبار و فعالیت بیولوژیکی می باشند.خاک های رس و سیلت ماده متشکله اصلی ذرات تولید شده به وسیله ی گرد و غبار هستند.جلبک ها، باکتری ها، و میکروارگانیسم های تکامل یافته تر،ذرات بیولوژیکی منابع آب را تشکیل می دهند.برخی ذرات مانند آزبست هم منبع طبیعی و هم منبع مصنوعی دارند.فعالیت های صنعتی و کشاورزی به وسیله افزایش رواناب ها منجر به ایجاد پدیده ی اتروفیکاسیون می گردد.همچنین پسماندهای صنعتی که به آب های پذیرنده تخلیه می گردد و افزایش فرسایش خاک در اثر نابودی پوشش های گیاهی که در اثر فعالیت های انسانی در سطح زمین رخ می دهد بر کیفیت منابع آب تأثیر می گذارد.
طبقه بندی بر اساس اندازه ذرات
بیشتر فرآیندهای تصفیه آب برای حذف ذرات بر اساس ته نشینی و جداسازی اندازه ای طراحی شده است.نوع و اندازه مختلف ذرات روش های مختلف حذف آنان را مشخص می کند.همان گونه که در شکل 1 نشان داده شده است،فرآیندهای تصفیه آب متداول مانند ته نشینی و فیلتراسیون به تنهایی برای حذف همه ترکیبات آب کافی نمی باشند.با افزایش فرآیند انعقاد و لخته سازی، دامنه مؤثر فرآیندهای تصفیه آب صنعتی به مقدار زیادی افزایش می یابد.

مطالعه کنید...
علف کش ها و آفت‌کش‌های کشاورزی در تصفیه آب

a. یک واحد جرم اتمی است(مانند یک دالتون، Da ) و برابر با 1.66054×10-24 گرم می باشد.
خصوصیات مواد ذره ای در آب طبیعی به وسیله نوع و اندازه، روش های مناسب تصفیه آب خانگی و صنعتی، روش های جداسازی به روش تجزیه و تحلیل، و روش های اندازه گیری مستقیم قابل دستیابی است.

شناخت ذرات آب

شناخت ذرات آب

ترجمه دکتر محمد رضا مسعودی نژاد

021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش