تصفیه آب ایلیا گستر

تصفیه آب پاکاب ایلیا گستر معتبرترین ارائه دهنده دستگاه تصفیه آب زینود اعم از خانگی و صنعتی

تلفن تماس 021-33121212 021-33500991

ترکیبات جزئی معدنی تصفیه آب – بخش دوم

تصفیه آب

 

pH آب (غلظت یون هیدروژن)
pH اندازه گیری خصوصیات اسید – باز یک محلول است.pH در تصفیه آب و تصفیه آب صنعتی نقش بسیار مهمی ایفا می کند،از قبیل تأثیر مستقیمی که بر مقدار مواد شیمیایی اضافه شده جهت کاهش سختی و ذرات منعقد کننده دارد. pHاز محاسبه منفی لگاریتم غلظت یون های هیدروژن بدست می آید:
pH = – log10 [H+] غلظت یون هیدروژن در آب ارتباط نزدیکی با مقدار مولکول های تفکیک شده آب دارد.آب به یون های هیدروژن و هیدروکسیل به صورت زیر تفکیک می شود:
H2O ⇄ H+ + OH-
بر طبق قانون اثر جرم، معادله ی فوق به صورت زیر به کار می رود:
K=([H^+ ]+[〖OH〗^- ])/(H_2 O)
کمیت موجود در داخل کروشه نشان دهنده ی غلظت ترکیبات بر حسب مول بر لیتر است.چون غلظت آب در منابع طبیعی ثابت است،بنابراین غلظت را می توان از طریق ثابت تعادل K به دست آورد:
[H+][OH-]=KW
KW ثابت یونیزاسیون یا یون حاصل از آب می باشد و تقریبا برابر با ۱ × ۱۰-۱۴ در دمای ۲۵℃ است.از معادله فوق می توان برای محاسبه ی غلظت یون هیدروکسیل هنگامی که غلظت یون هیدروژن مشخص باشد استفاده کرد.
pOH، که به وسیله منفی لگاریتم غلظت یون هیدروکسیل تعیین می شود، برای آب در دمای ۲۵℃ ، به صورت زیر قابل محاسبه است:
pH + pOH = 14
معمولا pH منابع آبی با pH سنج الکترودی اندازه گیری می شود.کاغذهای مختلف pH و محلول های شاخص که با تغییر رنگ مقدار pH را تعیین می نمایند، نیز به کار گرفته می شوند. زمانی که از کاغذ pH یا محلول شاخص استفاده می شود، pH به وسیله ی مقایسه ی رنگ کاغذ یا محلول با یک سری از رنگ های استاندارد تعیین مقدار می گردد.

ترکیبات جزئی معدنی تصفیه آب 2

ترکیبات جزئی معدنی تصفیه آب ۲

مطالعه کنید...
تصفیه سه گاز مهم آب
021-33121212 021-33500991

نیاز به راهنمایی دارید ؟

ثبت سفارش