تحول استانداردها و مقررات سیستم های تصفیه آب

تحول استانداردها و مقررات سیستم های تصفیه آب

تحول استانداردها و مقررات سیستم های تصفیه آب


تصفیه آب

استانداردها و مقررات آب آشامیدنی برای حفظ سلامتی انسان وضع می شوند.مقررات یا قوانین به منظور اجرای آیین نامه هایی که مورد تصویب کنگره واقع شده اند از لحاظ قانونی قابل اجرا می باشند.استانداردها قسمتی از قانون می باشند که مقدار مجاز یک ترکیب در آب را مشخص می کند.چون فن آوری های تجزیه و تحلیل برای اندازه گیری مواد در آب پیشرفت کرده است و اطلاعات در مورد چگونگی تأثیر این مواد بر سلامت انسان افزایش یافته است.

بنابراین،استانداردها و مقررات سخت گیرانه تر شده اند؛بدین معنی که برای بیشتر مواد در غلظت های پایین تر مقررات خاصی وضع شده است. با توجه به تکامل استانداردها و مقررات،مرور اجمالی بر مواردی از جمله (الف) تاریخچه پیشرفت استانداردها و مقررات، (ب) توسعه قوانین و استاندارد ها در سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده، (ج) بررسی تأثیرات اصلاح روش های اندازه گیری، (د) بررسی مقررات جدید، ارائه خواهد شد.

(الف) تاریخچه پیشرفت استانداردها و مقررات
ایالات متحده وضع قوانین کیفیت آب آشامیدنی را در اوایل دهه 1900 آغاز کرد.اولین مقررات کیفیت آب آشامیدنی توسط سیستم خدمات بهداشت عمومی توسعه یافت و مشتمل بر استانداردهای کیفیت باکتریولوژیکی منابع آب مورد استفاده در بین ایالتی بود که اغلب به عنوان استانداردهای طلایی شناخته شده اند.
(ب) توسعه قوانین و استاندارد ها در سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده
کنگره ایالات متحده در سال 1893 قانون قرنطینه ی بین ایالتی را تصویب نمود و به سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده ماموریت داده شد که قوانین لازم را جهت توقف گسترش بیماری های واگیردار وضع نماید.اولین قانون آب آشامیدنی در سال 1914 برای کیفیت باکتریولوژیکی بیان گردید.بعد از تأکید اولیه بر کنترل باکتری های منتقله از آب،توجه به پارامترهای جدید برای تعیین حد مواجهه با آلاینده هایی که باعث ایجاد اثرات حاد بر سلامتی انسان(از قبیل آرسنیک)، یا اثرات نامطلوب بر کیفیت زیبا شناختی آب می کنند مورد تأکید قرار داده شد.سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده تنظیم مقررات آب آشامیدنی را در 50 سال بعد با گسترش به مواد معدنی،فلزات،رادیونوکلوئیدها،و مواد آلی ادامه داد.
اساس استانداردهای آب آشامیدنی فعلی(اولیه و ثانویه)،یک سیستم دو لایه است که سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده در سال 1925 تصویب کرد.تنظیم حدود مجاز یا پیشنهادی برای استانداردهای آلاینده های کیفی آب به چگونگی اثر آلاینده بستگی دارد.حدود مجاز (مشابه استانداردهای اولیه) برای مواردی مانند آرسنیک،کروم و سرب در نظر گرفته می شود تا درصورت افزایش غلظت بیش از حد مجاز،منبع جایگزین برای تأمین آب تدارک دیده شود.حدود پیشنهادی (مشابه استانداردهای ثانویه) برای مواردی مانند کلراید،آهن و سولفات وضع شدند تا در صورت وجود منابع مناسب تر آب از آنها استفاده گردد.
آخرین فعالیت سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده قبل از عمل واگذاری تنظیم استانداردها به سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا نو پا در سال 1970،پیشنهاد استاندارها برای مواد اضافه مانند آفت کش ها بود.
کاربرد استانداردهای سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده(U.S.PHS)
استانداردهای توسعه یافته توسط سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده تنها برای شرکت های مسافربری معمولی مثل قطارها،هواپیماها و اتوبوس ها که در تجارت بین ایالتی فعالیت داشتند به کار برده شد.به هر حال،بعد از آن زمان این استانداردها به طور غیر رسمی به عنوان معیارهای کیفیت آب شناخته شد و به وسیله بسیاری از شرکت های قانون گذار در سطح ایالتی و محلی به عنوان استاندارد،تنظیم و تصویب شدند.
کمی قبل از تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1969،سیستم خدمات بهداشت عمومی،انجمن بررسی منابع آب (CWSS) را مامور ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی منابع آب و برنامه های نظارتی عمومی و تعیین نوع برنامه های نظارتی در محل بود.
انجمن بررسی منابع آب پیش از ورود سازمان حفاظت محیط زیست به نقش کنترل کنندگی منابع آب اجتماع ثابت کرد که بسیاری از تولیدکنندگان،آب را مطابق سطوح استاندارد ارائه شده از سوی سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده تولید می نمایند.همچنین سازمان های بین المللی همانند سازمان بهداشت جهانی (WHO) استانداردهای سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده را به عنوان راهنما در گسترش استانداردهای آب آشامیدنی خود به کار بست.
رئیس جمهورNixon در نهم جولای سال 1970 طرح دگرگونی در سازمان اجرایی را با هدف یکپارچه کردن همه ی فعالیت های قانون گذاری محیط زیست فدرال،به کنگرهفرستاد.سازمان حفاظت محیط زیست در دوم دسامبر 1970 با مسئولیت حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست تشکیل شد.
در اواخر سال 1970 کارهای سیستم خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده که به کیفیت کار مربوط می شدند به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شدند.قانون آب آشامیدنی سالم (SDWA) توسط کنگره تصویب شد.قانون آب آشامیدنی سالم از طریق سازمان حفاظت محیط زیست،مسئولیت تنظیم استانداردها و مقررات کیفیت آب آشامیدنی توزیع شده در سطح اجتماعات را به دولت فدرال داد.
تنظیم قوانین آب آشامیدنی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به رهنمودهای کنگره ای که قانون آب آشامیدنی سالم را در بر می گرفت،تدوین گردید.قانون آب آشامیدنی سالم به وسیله تعیین مراحل خاص و جداول زمانی چارچوبی را برای گسترش قوانین کیفیت آب آشامیدنی ایجاد کرد و قوانین آب آشامیدنی اولیه موقت ملی و قوانین آب آشامیدنی ثانویه ملی را پایه گذاری نمود.برای اجرای این قوانین که توسط سازمان حفاظت محیط زیست راهبری می شود،مراحل زیر نیاز است:
1- قوانین را پیشنهاد کند؛
2- قوانین را در دفتر ثبت فدرال منتشر کند؛
3- جلسات عمومی در مورد قوانین پیشنهادی برگزار کند؛
4- توسط قسمت های قانونی نظریاتی را دریافت کند؛
5- در صورت نیاز قبل از اعلام رسمی نهایی،بازبینی نماید.
قانون آب آشامیدنی سالم پس از تصویب،مجددا دچار اصلاحاتی گردید.تغییرات اساسی صورت گرفته اصلاحات در سال های 1986 و 1996 بود.اصلاحات از سال 1986 توسط ملاحظات کنگره ای و عمومی با فرآیند آرام تثبیت قوانین اولیه آب آشامیدنی ملی راهبری شد.اصلاحاتی که در سال 1996 تصویب شد بر کاربرد علوم روز و تنظیم استانداردها بر اساس مخاطرات،تاکید می کرد.
در اوایل سال 2003 قوانین آب آشامیدنی ملی،حداکثر سطوح ماده آلاینده (MCLs) را برای 6 گروه از مواد میکروبی(شامل کدورت)،4مورد از محصولات جانبی گندزدایی،3 گندزدا،16 ترکیب معدنی،53 ترکیب آلی و 4 نوع رادیو نوکلوئید مشخص کرد.این موارد در وب سایت سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده است.MCLsثانویه تا کنون برای 15 پارامتر کیفی آب به منظور کنترل طعم و بو،رنگ،کف،لکه دار کردن پوست و دندان،خوردگی و زنگ زدگی،رسوب و ته نشینی،در قوانین ثانویه آب آشامیدنی ملی مشخص شده است.
(ج) بررسی تأثیرات اصلاح روش های اندازه گیری
با مرور بر تاریخچه قوانین ایالات متحده مشهود است که تعداد آلاینده های اعلام شده به دلیل اولا جمع آوری مدارک سم شناسی و ثانیا توسعه ی فن آوری های آنالیزی جدید و پیشرفته (به طور مثال با حساسیت بیشتر)همچنان در حال افزایش است.پرکلرات (CLO4-) یک مثال تازه از اثر فن آوری های آنالیزی با حساسیت بیشتر می باشد.پرکلرات یک آلاینده از نمک های جامد آمونیوم،پتاسیوم یا پرکلرات سدیم می باشد که در سیستم های آبی بسیار است و می تواند برای ده ها سال تحت شرایط معمولی درآب های زیرزمینی و سطحی باقی بماند.پرکلرات آمونیوم به عنوان ترکیب افزاینده اکسیژن در سوخت جامد پیشران موشک ها،فشفشه ها و آتش بازی ها به کار گرفته می شود.با شروع سال 1997 پرکلرات در منابع آب آشامیدنی مختلف در سراسر ایالات متحده تشخیص داده شد،که با پیشرفت روش های شناسایی،مقادیر کم این آلاینده در آب های زیرزمینی قابل اندازه گیری شد.پرکلرات یکی از آلاینده هایی است که فعلا توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال آزمایش می باشد و ممکن است در آینده قوانین و مقرراتی برای آن وضع گردد.
(د) بررسی مقررات جدید و آینده
افزایش فعالیت های قانونگذاری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم بر کاهش آلاینده های میکروبی و مواجهه با مواد شیمیایی دارای تاثیرات بهداشتی شناخته شده متمرکز شد.مقرراتی تصویب شده در طول این دوره ی زمانی شامل موارد زیر می باشند:
1- قانون گندزداها و محصولات جانبی گندزدایی مرحله یک
2- قانون گندزداها و محصولات جانبی گندزدایی مرحله دو
3- تشدید قانون تصفیه آب های سطحی کوتاه مدت (IESWTR)
4- قانون تصفیه آب های سطحی طولانی مدت یک (LT1ESWTR)
5- قانون جمع آوری اطلاعات
6- قانون استفاده مجدد از شستشوی معکوس فیلترها (FBRR)
7- قانون آرسنیک.
علاوه بر آن تعدادی قوانین پیشنهاد شده شامل (الف)رادن (ب) آب های زیرزمینی و (ج) قانون تصفیه آب های سطحی طولانی مدت دو (LT2ESWTR) وجود دارند که هنوز به طور رسمی اطلاع رسانی نشده اند.
به منظور پوشش قوانین حال و آینده،جهت کاهش محصولات جانبی ناشی از گندزدایی (DBPs) تغییراتی در فرآیند تصفیه و عملکرد سیستم توزیع ایجاد خواهد شد.این تغییرات شامل موارد زیر می باشد:
1- افزایش حذف پیش سازهای DBP
2- تغییرات در نوع گندزداهای اولیه و ثانویه
3- افزودن فرآیندهای جدید حذف محصولات جانبی پس از تشکیل
4- اصلاح عملکرد سیستم های توزیع آب برای کاهش ماندگاری آب در لوله های سیستم توزیع
قوانین وضع شده برای آلاینده های میکروبی به وسیله کاهش استانداردهای کدورت و اندازه گیری کریپتوسپوریدیوم سختگیرانه تر می شود.تصفیه خانه های آب جهت تطابق با استانداردهای پایین کدورت،نیاز به ارتقا سیستم های موجود دارند.گندزداهایی که برای غیرفعال کردن کریپتوسپوریدیوم مؤثر می باشند (مثل ازن و اشعه ماورای بنفش) می بایست جایگزین گندزداهای کنونی تصفیه خانه ها شوند.تغییرات زیربنایی مختلفی در راستای وضع قوانین جدید در تصفیه خانه های آب به انجام خواهد رسید.اصلاح فرآیندهای تصفیه می تواند در کاهش استفاده از مواد منعقد کننده و همچنین استفاده مجدد از آب شستشوی فیلترها مؤثر باشد.
در قوانین جدید توجه به منابع آب زیرزمینی بیشتر خواهد بود و ممکن است به علت مزایای بیشتر،آن منابع به صورت گسترده تری مورد استفاده قرار گیرد.تأثیرات این قوانین شامل موارد زیر می باشد:
1- کاهش آلودگی منابع آب زیرزمینی از لحاظ میکروبی که از جنبه مطالعات مهندسی آب به اثبات رسیده است.
2- افزودن فرآیندهای تصفیه جهت حذف ویروس ها
3- افزودن فرآیندهای تصفیه جهت حذف رادن
4- افزایش هزینه های بالقوه مربوط به حذف مواد به کار رفته برای گرفتن بخارات رادن در طول تصفیه.
از لحاظ تاریخی، بهبود کیفیت آب، با نیاز به تصفیه ی بیشتر منابع آب، با قوانین سختگیرانه تری مواجه شده است.این توجه فزاینده به موازات هزینه های مربوط به قوانین کنترل و تصفیه آب رو به افزایش است.

تحول استانداردها و مقررات سیستم های تصفیه آب

تحول استانداردها و مقررات سیستم های تصفیه آب

مقالات مرتبط : 

گندزدایی آب

تصفیه آب و ترکیبات آلی ایجاد شده حاصل از گندزدایی آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ