آیین نامه اجرای نمونه برداری

آیین نامه اجرای نمونه برداری در تصفیه آب صنعتی

آیین نامه اجرای نمونه برداری در تصفیه آب صنعتی


تصفیه آب

 

قبل از اجرای یک برنامه نمونه برداری لازم است که آیین نامه اجرای نمونه برداری همراه با یک برنامه تضمین کیفیت (QAP) پیشرفته اجرا شود. معمولا مطالبی راجع به مجموعه ای از آیین نامه های نمونه برداری مربوط به تصفیه آب صنعتی در برنامه تضمین کیفیت موجود می باشد که نمونه ای از آن در جدول 2 ارائه شده است.جزئیات بیشتر نمونه برداری،حمل و نقل نمونه ها، و تجزیه و تحلیل آنها در استاندارد متد 1998 وجود دارد.
نگهداری نمونه
اگر شرایط فیزیکی،شیمیایی، و بیولوژیکی نمونه ها در فاصله زمانی میان جمع آوری نمونه و تجزیه و تحلیل نمونه به خوبی حفظ نشود، دقت انجام برنامه نمونه برداری کاهش خواهد یافت.تجزیه و تحلیل های فوری و همچنین نگهداری مناسب نمونه ها برای اطمینان بیشتر در برابر خطاهای ناشی از تغییر کیفیت نمونه ها به کار می رود.زمان نگهداری نمونه و روش های رایج نگهداری نمونه برای تجزیه و تحلیل نمونه هایی که نشانه تغییر کیفیت را دارند در استاندارد متد 1998 توضیح داده شده است.در شرایط جمع آوری و تجزیه و تحلیل باید برای نگهداری نمونه قوانینی وضع شود. برای مثال زمان جمع آوری نمونه مرکب 4 ساعت می باشد. خطاهای احتمالی ناشی از تغییر کیفیت نمونه باید در گزارش تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شود.

تعداد نمونه های مورد تصفیه آب
معمولا با توجه به هزینه و نیروی کار لازم، تعداد نمونه های جمع آوری شده آب محدود است.دانستن این نکته مهم است که تعداد نمونه برداری متوسط با چه درجه ی اطمینانی گرفته می شود.تعداد تقریبی نمونه های مورد نیاز با درجه ای از اطمینان را می توان با استفاده از رابطه ی زیر برآورد نمود:
U=ts/√n
U = سطح قابل قبول عدم اطمینان (یا خطا E) در محاسبه ی متوسط نمونه ی واقعی.
t = سطح اطمینان داده شده برای آزمون t
S = انحراف استاندارد کلی برای آزمایش ترکیبات، بر اساس تکرار نتایج آزمون تجزیه و تحلیل
n = تعداد نمونه های مورد نیاز
چون در جمع آوری نمونه های کافی به ندرت از روش های آماری استفاده می شود لذا در این گونه موارد از آزمون t برای این منظور استفاده می گردد.معمولا برای استفاده از آمار، تقریبا 30 نمونه مورد نیاز خواهد بود.برای به دست آوردن مقادیر انحراف معیار برای تحلیل بیشتر ترکیبات می توان از استاندارد متد 1998 استفاده نمود.
تجزیه و تحلیل نمونه
تجزیه و تحلیل نمونه شامل استفاده از یک یا چند روش تحلیلی برای تعیین غلظت ترکیبات مورد نظر می باشد.سطح شناسایی معیاری از تفکیک پذیری ممکن در یک روش تحلیلی است.
روش های تجزیه و تحلیل
روش های تجزیه و تحلیل را با استفاده از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه های آب تعریف می کنند که شامل (الف) وزن سنجی، (ب) حجم سنجی، و (ج) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی می باشد.تجزیه و تحلیل وزن سنجی با استفاده از برآورد جرم ترکیبات ممکن در آب ارزیابی می گردد.کل جامدات معلق و کل جامدات محلول پارامترهای متداولی از آب هستند که بیشتر توسط وزن سنجی تعیین می شوند.تجزیه و تحلیل حجم سنجی بر اساس اصل بقای جرم است که در آن غلظت ترکیب نامعلوم یا گروهی از ترکیبات از نظر حجم سنجی با استاندارد شناخته شده مقایسه می شود.از نظر تاریخی،تجزیه و تحلیل اولیه براساس روش های جرم سنجی و حجم سنجی بوده است.سایر خصوصیات فیزیکی به جز جرم و حجم با استفاده از روش های سودمند تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری می شوند.کدورت سنجی، رنگ سنجی، سنجش پتانسیل آب، قطب سنجی، طیف سنجی جذبی،فلوئورومتری، طیف سنجی، و تشعشع هسته ای نمونه هایی از روش های فیزیکی و شیمیایی هستند.جزئیات در مورد تجزیه و تحلیل های مختلف در استاندارد متد 1998 وجود دارد.
محدودیت های آشکار سازی
علی رغم استفاده از روش های تجزیه و تحلیل، سطح آشکارسازی باید مشخص شود.محدودیت های آشکار سازی از اهمیت خاصی برخوردار هستند،مخصوصا با وجود استانداردهای محدود کننده ای که امروزه اجباری شده اند و در آینده نیز گسترش بیشتری خواهند یافت.
یکی از مباحث مهمی که فراتر از مطالب این کتاب می باشد ذکر این نکته است که چگونه مقادیر شناسایی نشده ی آماری را در مطالعات مورد استفاده قرار دهیم.در بعضی موارد، 50 درصد سطح آشکارسازی شده را به عنوان مقادیر آشکارسازی نشده در نظر می گیرند.در موارد دیگر، برآورد مقادیر آشکارسازی نشده از روی گسترش منحنی احتمال مقادیر آشکارسازی شده تعیین می شود.فهرستی از محدودیت های آشکارسازی در جدول 3 ارائه شده است.موارد ارائه شده در جدول به ترتیب از بالا به پایین افزایش سطح می یابند(استاندارد متد 1998). رابطه تقریبی بین محدودیت های آشکارسازی ارائه شده در این جدول به صورت زیر می باشد:
IDL:LLD:MDL:LOQ = 1:2:4:10

آیین نامه اجرای نمونه برداری در تصفیه آب صنعتی

آیین نامه اجرای نمونه برداری در تصفیه آب صنعتی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

خانهمحصولاتتماس با ماواتساپ